۱۳۹۰ مرداد ۹, یکشنبه

گاوان در ملکوت
گاوان در ملکوت؟!

زرتشت گفت: تا باز نگردیم و گاو نشویم به ملکوت آسمان راه نخواهیم یافت. بدین خاطر
باید یک چیز را از اینان بیاموزیم: نشخوار کردن را... ملکوت آسمان نزد گاوان است. 
پاره ای از کتاب "چنین گفت زرتشت" ترجمه داریوش آشوری، صفحه 288، نشر آگاه، تهران

داریوش آشوری با بهره گیری از تز آرشه تیپ که در روان شناسی یونگ آمده است، این چنین شخصیت شهودی و اسطوره ای به نیچه می دهد و او را زمزم نوش و سایه نشین طوبی و همدم شیخین سرخ و شبستر می بیند که خواننده مبهوت و مسحور، در حسرت حشر با این شاهدا شیدا می ماند!
برگرفته از کتاب "نیچه ی زرتشت" چاپ استکهلم، 2008