۱۳۹۰ فروردین ۲۰, شنبه

شصتمین سال مرگ هدایت

  نوزده فرودین سالمرگ سانتور ادب ایران  صادق هدایت
 

   صادق مرگ را سوبلیمه می کند 
  
   نیچه حیات را
 
   ریلکه هر دو را

   نیچه زرتشت علی محمداسکندری جو