۱۳۹۰ تیر ۲۶, یکشنبه

ماوراء تاریخ تا ماوراء سیاستکیست خدایان را نفرین، آنگاه که "سقراط" مرده است؟
کیست "صادق" را باور کند، آنگاه که حقیقت مرده است؟
کیست سقراط را باور کند، آنگاه که صادق مرده است؟
صادق هدایت را می ستایم برای آنچه که ننوشت و نه برای آنچه که نوشت

برگرفته از کتاب: ماوراء تاریخ تا ماوراء سیاست

نوشته: علی محمد اسکندری جو 


 2011 استکهلم