۱۳۹۰ شهریور ۱۳, یکشنبه

مرگ آگاهی در تاریخدانته و دیوژن در غار کاپری

فریدریش نیچه ابتدا شرحی از سه گونه تاریخ می دهد سپس نمونه­ی «شکوهمند» آن را می ستاید. آنگاه هشدار می­دهد که نگرش افراطی به تاریخ، نتایج هولناکی در پی دارد. پیش­تر اشاره داشتم این­که خط تاریخی نیچه، مستقیم به­سوی ناسیونالیسم- سوسیالیسم رایش سوم می­رود، اما چندان نباید وی را گناهکار دانست.... تاریخ نیچه درنهایت به شکل «مرگ آگاهی memento mori» در می­آید.
مرگ­آگاهی از ویژگی زبان متافیزیک یا زبان دین در غرب است که با عبور از بستر آته­ایسم، جوهر و روح این زبان ته­نشین می­شود و نیچه آخرین
شاعر فیلسوفانی است که از زبانی با خصوصیات متافیزیکی در بیان اندیشه و ذوق خویش استفاده کرده است.

اسکندری­جو، پاره­ای از کتاب نیچه­ی زرتشت، ص 212، چاپ استکهلم، 2008