۱۳۹۰ مرداد ۵, چهارشنبه

نیچه ایرانی و نیچه سرخ

 

ضرب المثلی غربی می گوید:

اگر کشیشی ایمان خویش ببازد، سرانجام خلع لباس می شود امّا اگر فیلسوفی ایمان

خود را از دست دهد، برداشتی نو از فلسفه می دهد!   

نیچه بر اثر انزجار شدید از عقلانیت دوره ی روشنگری و تجدّد برآمده از آن، دوباره

به یاری مفهوم "اراده اش" فلسفه را به عالم متافیزیک پرتاب می کند. ناخودآگاهی

ابتدا در ذهن نیچه حجاب از چهره می گشاید ولی از آنجا که این فیلسوف دیوانه، بار

سنگین امانت را تاب نیاورد و فلج شد، قرعه ی فال به نام زیگموند فروید زدند.

    
نیچه ی زرتشت، صفحه 117، برگرفته از بخش نیچه ی ایرانی و نیچه ی سرخ