۱۳۹۰ مرداد ۹, یکشنبه

گاوان در ملکوت
گاوان در ملکوت؟!

زرتشت گفت: تا باز نگردیم و گاو نشویم به ملکوت آسمان راه نخواهیم یافت. بدین خاطر
باید یک چیز را از اینان بیاموزیم: نشخوار کردن را... ملکوت آسمان نزد گاوان است. 
پاره ای از کتاب "چنین گفت زرتشت" ترجمه داریوش آشوری، صفحه 288، نشر آگاه، تهران

داریوش آشوری با بهره گیری از تز آرشه تیپ که در روان شناسی یونگ آمده است، این چنین شخصیت شهودی و اسطوره ای به نیچه می دهد و او را زمزم نوش و سایه نشین طوبی و همدم شیخین سرخ و شبستر می بیند که خواننده مبهوت و مسحور، در حسرت حشر با این شاهدا شیدا می ماند!
برگرفته از کتاب "نیچه ی زرتشت" چاپ استکهلم، 2008

۱۳۹۰ مرداد ۵, چهارشنبه

نیچه ایرانی و نیچه سرخ

 

ضرب المثلی غربی می گوید:

اگر کشیشی ایمان خویش ببازد، سرانجام خلع لباس می شود امّا اگر فیلسوفی ایمان

خود را از دست دهد، برداشتی نو از فلسفه می دهد!   

نیچه بر اثر انزجار شدید از عقلانیت دوره ی روشنگری و تجدّد برآمده از آن، دوباره

به یاری مفهوم "اراده اش" فلسفه را به عالم متافیزیک پرتاب می کند. ناخودآگاهی

ابتدا در ذهن نیچه حجاب از چهره می گشاید ولی از آنجا که این فیلسوف دیوانه، بار

سنگین امانت را تاب نیاورد و فلج شد، قرعه ی فال به نام زیگموند فروید زدند.

    
نیچه ی زرتشت، صفحه 117، برگرفته از بخش نیچه ی ایرانی و نیچه ی سرخ

۱۳۹۰ تیر ۲۶, یکشنبه

ماوراء تاریخ تا ماوراء سیاستکیست خدایان را نفرین، آنگاه که "سقراط" مرده است؟
کیست "صادق" را باور کند، آنگاه که حقیقت مرده است؟
کیست سقراط را باور کند، آنگاه که صادق مرده است؟
صادق هدایت را می ستایم برای آنچه که ننوشت و نه برای آنچه که نوشت

برگرفته از کتاب: ماوراء تاریخ تا ماوراء سیاست

نوشته: علی محمد اسکندری جو 


 2011 استکهلم