۱۳۹۰ تیر ۳, جمعه

فروید و یونگ، ضمیر نا آگاه


  تارانتل فمینیسم، لو. سالومه                                  
به باور من این فروید نیست که ضمیر ناآگاه را کشف میکند بلکه برعکس این ضمیر ناآگاه است که فروید را کشف میکند.

همان فرویدی که اقرار میکند از خواندن آثار فریدریش نیچه وحشت دارد و حتی او را دگرباش میداند.
رسالت بسیار سنگین و مخاطره آمیز را از هابس و مارکس و لاک و روسو میتوان پذیرفت، اما از فروید که در بالای هفتاد

سالگی همچون کلبیان آتنی و در دنباله کشف ضمیر ناآگاه با شاگردش لو سالومه اروتیسم "انالیAnally" داشت و یا در سودای لیبیدو نرم

تنان اپیکوری و شور غریزی عقده ادیپ همواره بر سر دو شاگردش سابینا اشپیل راین و لو سالومه با شاگرد و همکارش کارل

گوستاو یونگ دوئل و استمناء کلبی در انقلاب روانکاوی داشت دشوار میتوان پذیرفت.

پاره ای از نقد علی محمد اسکندری جو بر کتاب "نیهیلیسم ویرانگر" نوشته محمد رضا فشاهی.
مجله باران، شماره بیست و هشت، چاپ استکهلم، سال2011

 پورا